Όροι Χρήσης

Το ebarber, εφεξής η «Εταιρεία», δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.ebarber.gr εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος», και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτόν, εφεξής «το Υλικό», με σκοπό την πραγματοποίηση κρατήσεων σε συνεργαζόμενα barbershops και χώρους περιποίησης. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτόν και του Υλικού υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και κάθε προσώπου που επισκέπτεται το Διαδικτυακό Τόπο σχετικά με τη χρήση αυτού. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν), δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. Το ebarber μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη για να στείλει ενημερωτικά email ή μηνύματα, όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν.2472/1997.

Το ebarber έχει στην κυριότητά του και νομίμως λειτουργεί και διαχειρίζεται τη διαδικτυακή Πλατφόρμα που φιλοξενείται στο δικτυακό τόπο www.ebarber.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος») και τη Mobile εφαρμογή τόσο στο App Store όσο και στο Google Play, την οποία (Πλατφόρμα) θέτει στη διάθεση των εγγεγραμμένων Μελών της για την προσφορά και την κράτηση υπηρεσιών ομορφιάς.

Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείται σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Το ebarber μπορεί, ανάλογα με την ανάπτυξη και την εξέλιξη των Υπηρεσιών του Κέντρου, να επεκτείνει ή να τροποποιήσει τις Υπηρεσίες του, να συμπεριλάβει καινούργιες ή να προβεί σε αντικατάσταση Υπηρεσιών, δραστηριοτήτων ή περιεχομένου.

Να σημειωθεί ότι το ebarber δύναται κατά καιρούς να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το σύνολο ή και μέρος των παρόντων Γενικών Όρων κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ή και όταν η τροποποίηση ή αντικατάσταση επιβάλλεται από το νόμο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στο δικτυακό τόπο. Οι απλοί επισκέπτες και τα Μέλη θα ενημερωθούν για τυχόν τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων, κατά την είσοδό τους στο Δικτυακό Τόπο ή στη Mobile εφαρμογή, οπότε η συνέχιση της πλοήγησης ή/και η χρήση των υπηρεσιών στο www.ebarber.gr από τα ως άνω πρόσωπα συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων Γενικών Όρων εκ μέρους τους.

Με τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του ebarber στο δικτυακό τόπο, τα Μέλη/επισκέπτες συναινούν ότι οποιαδήποτε αξίωσή τους κατά οποιουδήποτε τρίτου ή και Μέλους για τυχόν ενέργειες ή/και παραλείψεις τους, περιορίζεται στα πρόσωπα αυτά και ουδεμία ευθύνη καταλογίζεται στο ebarber για τις ενέργειες/ παραλείψεις των προσώπων αυτών.

Χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανήλικους

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/ αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο. ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία, οι υπάλληλοί της, ή άλλοι αντιπρόσωποί της, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα. Πλέον των ανωτέρω ρητά συμφωνούνται τα εξής: Οι Χρήστες συνάπτουν με τις Επιχειρήσεις μεταξύ τους αυτόνομες συμβάσεις για την παροχή των υπηρεσιών ομορφιάς, με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. Οι σχετικές συμβάσεις που δύνανται να βασίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους, δεσμεύουν αποκλειστικά και μόνον αυτούς οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση της. Το ebarber σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συμμετέχει ως συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις αυτές ούτε και αποκτά δικαιώματα ή υποχρεώσεις που να εκπορεύονται από αυτές. Το ebarber, οι Συνεργάτες του ή/και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες, δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τους κινδύνους που συνδέονται με τη σύναψη, τη δρομολόγηση και την ολοκλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων συμβάσεων μεταξύ Χρηστών και Επιχειρήσεων και δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τις μεταξύ τους συναλλαγές. Το ebarber με την παροχή της Υπηρεσίας δεν καθίσταται πάροχος υπηρεσιών ομορφιάς και επομένως ουδεμία ευθύνη και υποχρέωση φέρει ή έχει για την διασφάλιση των υποχρεώσεων των Μελών, πλην των όσων ρητά έχει αναφερθεί στο παρόν. Τυχόν παράπονα ή οι απαιτήσεις σχετικά με (τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται, ή που παρέχονται από τις Επιχειρήσεις) ή τα ειδικά αιτήματα των Χρηστών, θα πρέπει να διαχειρίζονται από τις Επιχειρήσεις, χωρίς τη μεσολάβηση ή παρέμβαση του ebarber. Το ebarber δεν φέρει ευθύνη και αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με τις απαιτήσεις των Χρηστών κατά την επίσκεψή τους στην Επιχείρηση. Το ebarber μπορεί κατά την κρίση του να προσφέρει υπηρεσία υποστήριξης πελατών σε έναν Χρήστη ή να λειτουργήσει ως μεσάζων. Σε κάθε περίπτωση ρητά συμφωνείται ότι το ebarber ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους του. Με την επιφύλαξη αναγκαστικών διατάξεων δικαίου, αποκλείεται ρητά η ευθύνη του ebarber για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη του ebarber για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, ανεξαρτήτως λόγου.

Δεν δηλώνουμε ούτε εγγυόμαστε ότι η Ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένη από σφάλματα και από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία ή ότι τα ελαττώματα θα εξαλειφθούν. Από την άποψη αυτή, πρέπει να λάβετε τις προσωπικές σας προφυλάξεις. Σε κάθε περίπτωση δεν είμαστε υπεύθυνοι για διακοπές λειτουργίας που προκαλούνται από ηλεκτρονικές επιθέσεις οι οποίες ξεκινούν ταυτόχρονα από πολλαπλές πηγές, για ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να διεισδύσουν στις συσκευές, το λογισμικό, τα δεδομένα ή άλλο υλικό του υπολογιστή σας, μετά από χρήση της Ιστοσελίδας μας.

Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για μη συντήρηση της Ιστοσελίδας μας και / ή για καθυστερημένη ή μη παράδοση του Υλικού. Σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε έμμεσες, ειδικές, παρεπόμενες, αναδυόμενες ή άλλες ζημίες, ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητά τους. Το Υλικό ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη και δεν εγγυούμαστε για την ακρίβεια και την πληρότητά του.

Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκλήθηκαν από πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν από εσάς σε σχέση με το Υλικό της Ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, τίποτα στους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να επηρεάσει τα αναγνωρισμένα από τον νόμο δικαιώματα ή να αποκλείσει την ευθύνη μας στις ακόλουθες περιπτώσεις: θάνατος ή σωματικές βλάβες, ψευδής δήλωση εκ προθέσεως, και / ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη μη εξαιρέσιμη ή περιοριζόμενη βάσει της ελληνικής νομοθεσίας.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΊ Η ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΚΥΡΟΙ Η ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΠΡΟΣΧΩΡΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ.

Η ύπαρξη των Επιχειρήσεων έχει διαπιστωθεί από το ebarber, το οποία λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο να διαπιστώνει την ύπαρξη και λειτουργία αυτών, ωστόσο το ebarber ουδεμία ευθύνη φέρει αν η Επιχείρηση λειτουργεί κατά το χρόνο πραγματοποίησης μιας κράτησης ή και επίσκεψης του Χρήστη στην Επιχείρηση σύμφωνα με τα στοιχεία της κράτησης.

Το ebarber δεν υποχρεούται να ελέγχει τις υπηρεσίες ομορφιάς, τις προσφορές, αξιολογήσεις και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που αναρτώνται και δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το ebarber δε φέρει καμία ευθύνη για τη διαμόρφωση των προσφορών, την ποιότητα και ασφάλεια των υπηρεσιών.

Παρά το γεγονός ότι το ebarber καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εξακρίβωση των πληροφοριών που παρέχονται στην Πλατφόρμα, δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει, ούτε να εγγυηθεί ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης του δικτυακού τόπου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Όλο το περιεχόμενο του ebarber, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ebarber και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Το ebarber διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το περιεχόμενο του ebarber διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες του για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση του ebarber. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του ebarber.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του ebarber.gr, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το support@ebarber.gr

Διατηρούμε ρητά όλα τα δικαιώματα στο domain name www.ebarber.gr και όλους τους συναφείς τομείς και υποτομείς στο όνομα «ebarber», στο λογότυπο, τα σήματα Υπηρεσιών, τα εμπορικά ονόματα ή / και τα εμπορικά σήματα. Άλλα εμπορικά σήματα, προϊόντα και εμπορικές ονομασίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες και τους δικαιοπαρόχους τους, οι οποίοι παραμένουν αποκλειστικοί δικαιούχοι των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

Συμφωνείται ρητά ότι τα Μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των πληροφοριών, δεδομένων και στοιχείων που χορηγούν στο ebarber κατά τη διαδικασία εγγραφής ή χρήσης της Υπηρεσίας. Τα Μέλη δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα και εγγυόνται ότι: Έχουν διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες Γενικούς Όρους, την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, την Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων και τυχόν άλλες πολιτικές (πχ της Επιχείρησης στην οποία πραγματοποιεί κράτηση) και αποδέχονται αυτές πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Υποχρεώσεις Μελών

Κάθε Επιχείρηση διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των τιμών και της διαθεσιμότητας) που εμφανίζονται στο Προφίλ της στην Πλατφόρμα.

Οι πληροφορίες των Επιχειρήσεων αποτελούν την κατά το νόμο πρόσκληση των Χρηστών σε σύναψη Σύμβασης και συνεπώς προσδίδουν στην Επιχείρηση τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό.

Οι Επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες ομορφιάς για τις οποίες έχει γίνει κράτηση και σε περίπτωση που μια Επιχείρηση δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της βάση του παρόντος για οποιονδήποτε λόγο, η σχετική Επιχείρηση πρέπει να ενημερώσει αμέσως το Χρήστη.

Εκτός από επιπλέον χρεώσεις για χρήση άλλων υπηρεσιών εκ μέρους του Χρήστη από τις Επιχειρήσεις ή και πρόσθετα έξοδα που απορρέουν κατά την επίσκεψη του Χρήστη σε αυτές, η Επιχείρηση δε θα προβεί σε άλλες χρεώσεις για την υπηρεσία ομορφιάς που έκανε κράτηση ο Χρήστης μέσω της Υπηρεσίας (πχ κόστη διαχείρισης/ διεκπεραίωσης, χρέωση πιστωτικής κάρτας, κ.α.) πέρα από αυτές που διατυπώνονται στην επιβεβαίωση κράτησης που αποστέλλει το ebarber σε αυτόν (Χρήστη). Οι Επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχουν υπηρεσίες ομορφιάς για τις οποίες έχουν λάβει άδεια ή έχουν λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα για την ασφαλή και σύννομη παροχή αυτών. Απαγορεύεται η προβολή στην Πλατφόρμα υπηρεσιών που παραβιάζουν νομικές διατάξεις ή τα χρηστά ήθη.

Οι Επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να δίνουν αληθή και νόμιμα στοιχεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και να ενημερώνουν πλήρως και σαφώς αναφορικά με το είδος, τρόπο, χρόνο και χώρο παροχής τους.

Κείμενα και εικόνες που αναρτώνται στο Προφίλ τους δε θα πρέπει να θίγουν την τιμή, προσωπικότητα, υπόληψη, δεδομένα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ψευδείς, χυδαίες, συκοφαντικές, προσβλητικές, πληροφορίες που να παραπλανούν τους Χρήστες ή να προσβάλουν τρίτους.

Η ανάρτηση μιας υπηρεσίας ομορφιάς και η αντίστοιχη τιμή παροχής της, αποτελούν δεσμευτική προσφορά προς άμεση παροχή σε όποιον Χρήστη προβεί σε κράτηση μέσω της Πλατφόρμας.

Οι Επιχειρήσεις ευθύνονται συνολικά για το περιεχόμενο που δημοσιεύουν, για την ορθή και σύννομη περιγραφή των υπηρεσιών τους, τους όρους παροχής των. Το ebarber σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί ή αποδέχεται αυτές.